Skip to main content

“PS by Kiseliova“, UAB

2023 m. balandžio 11 d. redakcija 

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) skirta apibrėžti duomenų tvarkymo taisykles, kai duomenis tvarko duomenų valdytojas “PS by Kiseliova“, UAB, įmonės kodas 304422685, registracijos adresas Mažojo Kaimelio g. 65, Klaipėda (toliau – „Bendrovė“, „duomenų valdytojas“) siūlydamas sporto projekto įgyvendinimo paslaugas (toliau – „Paslaugos“) interneto svetainėje https://projectme.lt/, https://app.projectme.lt/#/ bei mobiliojoje programėlėje (toliau – „Svetainė“, „Project Me“), pasitelkdamas paslaugų teikėjus bei vykdydamas darbuotojų atranką.
  2. Duomenų valdytojas gali tvarkyti savo klientų, susijusių asmenų, operacijų siuntėjų, kandidatų, paslaugų teikėjų ir kt. (toliau – „Klientas“, „jūs“) asmeninius duomenis. Jei Klientas pateikia duomenų valdytojui informaciją apie kitus fizinius asmenis, Klientas prisiima visapusišką atsakomybę supažindinti juos su šia Politika dar prieš pateikiant informaciją apie juos duomenų valdytojui.
  3. Svetainėje yra tvarkomi duomenys tik fizinių asmenų, kuriems yra suėję 14 (keturiolika) metų. Tuo atveju, jeigu jūs esate jaunesni nei 14 (keturiolikos) metų, tam kad galėtumėte naudotis Svetaine bei Paslaugomis privalote pateikti vieno iš teisėtų jūsų atstovų (tėčio, mamos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.
  4. Duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) („BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.
  5. Naudodamiesi šia Svetaine ir Paslaugomis, užmegzdami dalykinius santykius su Bendrove bei aplikuodami į Bendrovės darbo skelbimus, jūs patvirtinate kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su šia Politika.
 2. Asmens duomenų tvarkymo principai
  1. Duomenų valdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys yra:
   1. tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
   2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
   3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi;
   4. tikslūs ir prireikus atnaujinami;
   5. laikomi tokia forma, kuria užtikrinama, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgesnį laikotarpį nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
   6. tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines saugumo priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas;
  2. Bendrovė yra atsakinga už aukščiau išvardintų principų laikymąsi ir privalo sugebėti tai įrodyti.
  3. Bendrovė įgyvendindama duomenų tvarkymo principus to reikalauja ir iš duomenų tvarkytojų, kuriuos ji pasitelkia tvarkydama jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu.
 3. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas
  1. Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis, kai yra taikomas bent vienas iš šių pagrindų:
   1. davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais; 
   2. tvarkymas yra būtinas vykdant sutartį, kurios šalis esate, arba norint atlikti veiksmus jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
   3. tvarkymas yra būtinas siekiant vykdyti teisinę prievolę, kuri mums taikoma; 
   4. tvarkymas yra būtinas siekiant mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų;
   5. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.
  2. Bendrovė siekiant suteikti Paslaugas gali vykdyti automatizuotą atskirų sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei tai yra būtina siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį su jumis, arba  leidžiama pagal duomenų valdytojo veiklą reguliuojančius teisės aktus, ar tokia duomenų tvarkymo veikla yra pagrįsta aiškiu jūsų sutikimu. 
 4. Duomenų subjektų asmens duomenų rinkimas 
  1. Bendrovė renka jūsų asmens duomenis, kai:
   1. lankotės mūsų Svetainėje;
   2. registruojatės mūsų Svetainėje;
   3. naudojatės mūsų Paslaugomis;
   4. naudojatės Klientų aptarnavimo paslaugomis;
   5. dalyvaujate bei komunikuojate Project Me bendruomenės gyvenime;
   6. dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose konkursuose ir akcijose;
   7. naudojatės socialinių tinklų paskyromis bei paslaugomis;
   8. gauname informaciją apie jus iš savo Klientų;
   9. užmezgate su mumis dalykinius santykius;
   10. dalyvaujate darbuotojų atrankoje. 
  2. Bendrovė taip pat gali gauti jūsų asmens duomenis iš kitų duomenų šaltinių, jeigu tai yra būtina tinkamam ir operatyviam Paslaugų suteikimui.
 5. Asmens duomenų tvarkymas 
  1. Bendrovė siekdama jums suteikti tik aukščiausios kokybės Paslaugas vykdo asmens duomenų tvarkymą toliau nurodytais tikslais, apimtimi bei terminais:
   1. Tikslas: Profilio sukūrimas ir naudojimasis
    1. Tvarkomi duomenys: el. paštas, vardas, pavardė, gimimo data, šalis, prisijungimo slaptažodis, profilio nuotrauka (pasirinktinai), individualus vartotojo ID numeris, vartotojo nukreipimo ID, prisijungimų informacija: laikas, data, IP adresas, informacija apie naršyklę, elektroninio įrenginio operacinės sistemos informacija.
    2. Teisinis pagrindas – teisėtas interesas.
    3. Duomenys saugomi tol, kol jūsų profilis yra aktyvus ir iki kol nusprendžiate nebesinaudoti Project Me paslaugomis, išsiregistruoti ir pasirenkate ištrinti savo paskyrą (paskyra ištrinama per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo). 
   2. Tikslas: Vartotojo veiksmų istorija
    1. Tvarkomi duomenys: atliktų treniruočių įrašai (atlikti pratimai, pakartojimų kiekis, atlikimo data ir laikas), pasirinktų sporto ir mitybos planų istorija, vartotojo pastabos prie pratimo, vartotojo atliktos video/straipsnių peržiūros.
    2. Teisinis pagrindas – teisėtas interesas.
    3. Duomenys saugomi tol, kol jūsų profilis yra aktyvus ir iki kol nusprendžiate nebesinaudoti Project Me paslaugomis, išsiregistruoti ir pasirenkate ištrinti savo paskyrą (paskyra ištrinama per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo).
   3. Tikslas: Sporto programos pasirinkimo rekomendacijų pateikimas
    1. Tvarkomi duomenys: vartotojo anketoje nurodyti duomenys: ūgis, svoris, tikslas, darbo pobūdis, esama sporto patirtis, pageidaujama sporto vieta.
    2. Teisėtas pagrindas – teisėtas interesas, sutikimas.
    3. Sporto programos pasirinkimo rekomendacijų pateikimas yra atliekamas pasitelkiant automatizuotą sprendimų priėmimą remiantis jūsų sutikimu siekiant kuo operatyviau ir tinkamiau įvertinti jūsų anketoje nurodytus duomenis ir pasiūlyti jums sporto programos pasirinkimus, kurie labiausiai atitiktų jūsų poreikį, gyvenimo būdą, lūkesčius bei jus pačius.
    4. Duomenys ir anketų versijos yra saugomi tol,     kol nusprendžiate nebesinaudoti Project Me paslaugomis, išsiregistruoti ir pasirenkate ištrinti savo paskyrą (paskyra ištrinama per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo). 
   4. Tikslas: Mitybos plano programos pasirinkimo rekomendacijų pateikimas
    1. Tvarkomi duomenys: ūgis, svoris, tikslas, mitybos tipas, kūno riebalų procentas, gimimo data. 
    2. Teisėtas pagrindas – teisėtas interesas, sutikimas.
    3. Mitybos plano programos pasirinkimo rekomendacijų pateikimas yra atliekamas pasitelkiant automatizuotą sprendimų priėmimą remiantis jūsų sutikimu siekiant kuo operatyviau ir tinkamiau įvertinti jūsų anketoje nurodytus duomenis ir pasiūlyti jums mitybos planų programų pasirinkimus, kurie labiausiai atitiktų jūsų poreikį, gyvenimo būdą, lūkesčius bei jus pačius.
    4. Duomenys ir anketų versijos yra saugomi tol, kol nusprendžiate nebesinaudoti Project Me paslaugomis, išsiregistruoti ir pasirenkate ištrinti savo paskyrą (paskyra ištrinama per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo).  
   5. Tikslas: Planų ir narysčių užsakymas bei atsiskaitymas
    1. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, adresas (pasirinktinai), įmonės rekvizitai, PVM kodas (pasirinktinai), mokėjimo būdų pasirinkimas automatiniam narystės pratęsimui, įsigijimų istorija, išrašytos sąskaitos-faktūros, pavykę ir nepavykę mokėjimų bandymai.  
    2. Teisinis pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas, teisinė prievolė.
    3. Duomenys saugomi tol, kol jūsų profilis yra aktyvus ir iki kol nusprendžiate nebesinaudoti Project Me paslaugomis, išsiregistruoti ir pasirenkate ištrinti savo paskyrą (paskyra ištrinama per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo). 
    4. Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai saugomi 10 metų nuo operacijos atlikimo ar dokumento išrašymo. 
   6. Tikslas: Tiesioginė rinkodara 
    1. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas, naujienlaiškio prenumeratos laikas ir data, sutikimo išreiškimo laikas ir data, sutikimo tekstas, vardas, pavardė, pasirinkti komunikacijos kanalai.  
    2. Teisinis pagrindas: sutikimas ir / ar teisėtas interesas
    3. Duomenų valdytojas taip pat gali siųsti Klientams suasmenintą tiesioginės rinkodaros medžiagą, remdamasis Bendrovės teisėtu interesu pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, bei jūsų profilyje esančios informacijos skirstymu į įvairias kategorijas (pvz., paskyros sukūrimo data, sporto/mitybos tikslas, mitybos tipas, sporto patirtis, pageidaujama sporto lokacija, darbo pobūdis, narystės tipas, narystės galiojimo laikas, tiesioginės rinkodaros sutikimo data, pirkimų istorija), kad galėtume Jus informuoti apie naujienas, kurios gali būti Jums labiausiai įdomios ir aktualios ir/ar paklausti jūsų nuomonės apie konkrečias Paslaugas.
    4. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, pakeisdami savo profilio nustatymus, paspausdami naujienlaiškiuose esančią atsisakymo nuorodą arba susisiekiant su mumis Svetainėje nurodytais kontaktais. 
    5. Duomenys yra tvarkomi tol, kol galioja jūsų duotas sutikimas/prenumerata (iki 2 (dviejų) metų, jei sutikimas/prenumerata nebuvo atnaujinti ir/ar atšaukti anksčiau), arba 2 (du) metus nuo registracijos dienos, jeigu neatsisakėte anksčiau, arba iki kol nusprendžiate nebesinaudoti Project Me paslaugomis, išsiregistruoti ir pasirenkate ištrinti savo paskyrą (paskyra ištrinama per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo) – atsižvelgiant į tai kas įvyksta anksčiau. 
   7. Tikslas: Konkursų organizavimas 
    1. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, nuotrauka (video), aprašymas, komentarai, el. pašto adresas, prizo pristatymo adresas.
    2. Teisinis pagrindas: teisėtas interesas
    3. Duomenys saugomi 1 (vieną) mėnesį po akcijos ar konkurso pasibaigimo.
   8. Tikslas: Sutarčių/užsakymų su paslaugų teikėjais sudarymas ir vykdymas
    1. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, PVM kodas, individualios veiklos pažymėjimo Nr. / verslo liudijimo Nr., licencijos Nr., adresas, el. pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, informacija apie suteiktas paslaugas.
    2. Teisinis pagrindas: sutarties sudarymas ir vykdymas, teisinė prievolė
    3. Duomenys saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po jos pasibaigimo. 
   9. Tikslas: Kandidatų atranka 
    1. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyv. vietos adresas, gimimo data, telefono numeris, informacija nurodyta darbo paieškos internetiniuose portaluose, informacija nurodyta karjeros socialiniuose tinkluose, informacija apie kvalifikaciją, informacija apie išsilavinimą, informacija apie darbo patirtį, rekomendacijos, kita asmens pateikta informacija, atlikti testai, užduotys ir jų rezultatai, duomenų valdytojo komentarai.
    2. Teisinis pagrindas: sutikimas ir/ar teisėtas interesas.
    3. Duomenys saugomi iki atrankos į laisvą darbo/praktikos/paslaugos teikėjo vietą pabaigos, bet ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo jų gavimo, ir yra ištrinami jai pasibaigus, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas duodą sutikimą kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu informaciją apie jį tvarkyti 12 mėn. nuo sutikimo davimo.
   10. Tikslas: rekomendacijos nuorodos (kodo) pateikimas 
    1. Tvarkomi duomenys: rekomendacijos nuoroda (kodas), sesijos atpažinimo kodas, rekomendacijos nuorodos (kodo) panaudojimo laikas, data, panaudojusio vartotojo el.paštas. 
    2. Teisinis pagrindas: teisėtas interesas
    3. Duomenys saugomi tol, kol duomenų subjekto profilis yra aktyvus ir iki kol jis nusprendžia nebesinaudoti Project Me paslaugomis, išsiregistruoti ir pasirenka ištrinti savo paskyrą (paskyra ištrinama per 7 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo).  
  2. Duomenų tvarkymas šiame Politikos 5 straipsnyje nurodytais tikslais yra būtinas tam, kad galėtume Jums suteikti labiausiai jūsų poreikius atitinkančias Paslaugas bei geriausią patirtį naudojantis mūsų Paslaugomis.
 6. Duomenų perdavimas
  1. Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Bendrovė jūsų duomenis gali perduoti šiems duomenų gavėjams:
   1. buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjams;
   2. IT programavimo, sistemų priežiūros ir analitikos paslaugų teikėjams;
   3. duomenų bazių infrastruktūros paslaugų teikėjams;
   4. internetinės klientų aptarnavimo programinės įrangos paslaugos teikėjams;
   5. susirašinėjimo programinės įrangos paslaugų teikėjams;
   6. rinkodaros ir informacinių pranešimų paslaugų teikėjams;
   7. narysčių valdymo ir analitikos paslaugų teikėjams;
   8. apklausų paslaugų teikėjams;
   9. mokėjimo paslaugų teikėjams; 
   10. auditoriams, teisiniams ir finansiniams konsultantams;
   11. kitiems paslaugų teikėjams, kurių paslaugos susijusios su asmens duomenų tvarkymu ar kurie prisideda prie Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo.
  2. Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami kitiems gavėjams, jei:
   1. Bendrovė turi vykdyti jai paskirtą teisinę prievolę; arba
   2. duomenų prašanti šalis turi teisėtą interesą prašyti tokios informacijos;
   3. yra taikomi kiti pagrindai numatyti BDAR 6 str.
  3. Įprastai Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis Europos Sąjungos („ES“) arba Europos ekonominėje erdvėje („EEE“), tačiau gali būti atvejų, kai Bendrovė bendradarbiauja su gavėjais už ES ar EEE ribų. Tokiais atvejais Bendrovė deda visas įmanomas pastangas siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi bent vieno iš šių BDAR reikalavimų:
   1. gavėjas yra teritorijoje, kurią Europos Komisija pripažino kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;
   2. Bendrovė ir gavėjas pasirašė Standartines sutarčių sąlygas dėl asmens duomenų perdavimo, kurios buvo patvirtintos Europos Komisijos;
   3. yra laikomasi elgesio kodeksų ar kitų priemonių, numatytų BDAR V skyriuje.
 7. Informacijos saugumas
  1. Bendrovė naudoja įvairias saugumo užtikrinimo technologijas ir procedūras, siekdama apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo, atsitiktinio praradimo, netinkamo naudojimo, neleistino naudojimo, sunaikinimo, atskleidimo, sugadinimo ir pan. Tai apima teisines, organizacines, technines ir fizines saugumo priemones, tokias kaip naujausios apsaugos sistemos, slaptažodžiai, galimybė aptikti kibernetinio saugumo išpuolius ir kitas grėsmes Svetainės vientisumui, bendradarbiavimas tik su patikimais paslaugų teikėjais ir kt. Nepaisant to, informacijos perdavimas telekomunikacijų kanalais, taip pat jūsų interneto prieiga prie Svetainės ar Paslaugų niekada nėra visiškai apsaugoti. Todėl jūs turite pareigą deramai rūpintis savo saugumu naudodamiesi Svetaine ar Paslaugomis internetu, taip pat dalindamiesi jautria informacija telekomunikacijos kanalais.
 8. Slapukai
  1. Slapukai yra nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų įrenginio naršyklė randa jūsų lankomose svetainėse ir išsaugo jūsų naudojamame įrenginyje. Slapukai veikia tam, kad naršymas Svetainėje būtų kuo sklandesnis ir jie įsimena tai, kam teikiate savo pirmenybę (jūsų naršymo įpročius, veiksmus ir nustatymus). Be to, slapukai leidžia stebėti jūsų apsilankymų dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie Svetainės srautą, taip pat pateikti reklamuojamą turinį, kuris gali būti Jums aktualus, arba sekti mūsų reklamos kampanijų efektyvumą trečiųjų šalių svetainėse. Yra įvairios slapukų kategorijos, tačiau iš esmės pagal paskirtį slapukai, naudojami mūsų Svetainėje, yra klasifikuojami į šias grupes:
   1. Būtinieji slapukai
    1. Tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės naršymui, veikimui ir funkcionalumui užtikrinti. Šie slapukai reikalingi norint pateikti Jums informaciją Svetainėje ir suteikti Paslaugas. Pavyzdžiui, būtinieji slapukai yra naudojami, kad būtų rodomas Svetainės turinys, leidžiama prisijungti prie profilio ir kt. Būtinieji slapukai yra esminiai ir jiems nereikalingas sutikimas.
   2. Funkciniai slapukai
    1. Funkciniai slapukai Svetainėje padeda įsiminti informaciją, kuri keičia Svetainės išvaizdą ar veikimą pagal lankytojo poreikius. Pavyzdžiui, funkciniai slapukai įsimena Jus, kai sugrįžtate į mūsų Svetainę, todėl pradinis puslapis yra atidaromas jūsų pasirinkta kalba. 
   3. Statistiniai slapukai
    1. Statistiniai slapukai padeda mums suprasti, kaip jūs naudojatės Svetaine, ir leidžia ją tobulinti. Šie slapukai nenaudoja jokių asmens duomenų ir teikia mums tik apibendrintą informaciją. Pavyzdžiui, šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip lankytojai naršo Svetainėje, ir padeda mums nustatyti pasikartojančias klaidas, su kuriomis jie gali susidurti. Tai leidžia suteikti reikiamą informaciją lankytojams bei atnaujinti Svetainę atsižvelgiant į jūsų pomėgius.
   4. Rinkodaros slapukai
    1. Rinkodaros slapukai yra naudojami siekiant pateikti tikslinį turinį, pagrįstą Svetainės lankytojo elgesio bruožais ir įvertinti Bendrovės vykdomų rinkodaros kampanijų sėkmę. Šiuos slapukus patalpina mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir jie gali įsiminti jūsų naršymo internete veiklą ir veiksmus Svetainėje, taip pat būti naudojami analizuojant demografinę informaciją, pvz., amžių ir lytį. Be to, rinkodaros slapukai gali būti naudojami mūsų reklaminių kampanijų efektyvumui trečiųjų šalių svetainėse sekti. Pavyzdžiui, šie slapukai padeda reklamuoti mūsų Paslaugas potencialiems klientams (mūsų Svetainės lankytojams) už Svetainės ribų pateikiant reklaminius skelbimus kitose svetainėse, kuriose vartotojai lankosi išėję iš Svetainės. 
  2. Slapukų klasifikacija gali skirtis priklausomai nuo trečiosios šalies įmonės, o kai kurie slapukai gali turėti net keleto skirtingų rūšių slapukų savybių. Detalesnė informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus yra pateikiama lentelėje žemiau: 
  3. Slapukų nustatymai 
   1. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti jūsų naršymą Svetainėje, apriboti tam tikrų funkcijų veikimą ar užblokuoti jūsų prieigą prie Svetainės.
   2. Jūs taip pat galite nustatyti, kad naršyklė priimtų arba atmestų visus slapukus ar praneštų Jums, kai slapukas yra atsiųstas. Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, pasinaudokite naršyklės siūloma pagalba (pvz., https://allaboutcookies.org/how-to-clear-cookies). Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje taip pat gali būti papildomų slapukų valdiklių, kuriuos galite pakeisti norėdami atsisakyti slapukų naudojimo.
   3. Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, tačiau mes neatsakome už jose naudojamą turinį, privatumo principus ar slapukus. Prieš pradėdami naršyti tokiose svetainėse jūs esate savarankiškai atsakingi už susipažinimą su šių svetainių privatumo ir slapukų politikomis.
 9. Kliento turimos teisės tvarkant jo asmens duomenis
  1. Klientas turi šias teises:
   1. teisė žinoti, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi ir, jeigu taip, teisė peržiūrėti asmens duomenis ir informaciją apie jų tvarkymą;
   2. teisė informuoti duomenų valdytoją apie netikslius jo asmens duomenis ir paprašyti juos ištaisyti/papildyti nepagrįstai nedelsiant;
   3. teisė paprašyti ištrinti jo asmens duomenis, nepagrįstai nedelsiant, jeigu taikoma bent viena iš BDAR 17 straipsnyje nurodytų priežasčių;
   4. teisė paprašyti apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, jeigu taikoma bent viena iš BDAR 18 straipsnyje nurodytų priežasčių;
   5. teisė į duomenų perkėlimą pagal BDAR 20 straipsnį;
   6. teisė bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys pagal BDAR 21 straipsnį;
  2. Klientas gali naudotis savo teisėmis tik po to, kai Bendrovė jį sėkmingai identifikuoja. Jei Bendrovė nėra tikra dėl duomenų užklausą siunčiančio asmens tapatybės, ji gali neteikti prašomos informacijos, nebent kliento tapatybė būtų patvirtinta. 
  3. Informacija apie naudojimąsi savo teisėmis Klientui yra suteikiama nemokamai. Nepaisant to, Kliento prašymas naudotis teisėmis gali būti atmestas arba gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar perteklinis, vertinant jo pasikartojantį pobūdį.
  4. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Kliento prašymo pasinaudoti turimomis teisėmis gavimo, pateikia Klientui informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus prašymą, arba atsisakymo įgyvendinti prašymą priežastis. Prireikus, prašomos informacijos pateikimo laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir jų skaičių. Jeigu Klientas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis.
  5. Jeigu Klientas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl jo asmens duomenų tvarkymo į Lietuvos Respublikos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. p. ada@ada.lt). 
 10.  Baigiamosios nuostatos
  1. Ši Politika yra peržiūrima ir taikoma vadovaujantis BDAR ir kitais aktualiais įstatymais.
  2. Bendrovė gali bet kada savo nuožiūra keisti šią Politiką. Visi pakeitimai įsigalioja nuo patikslintos Politikos paskelbimo Svetainėje ir jūs esate savarankiškai atsakingi už susipažinimą su ja. Tolesnis jūsų naudojimasis Svetaine ir/ar Paslaugomis, paskelbus atnaujintą Politiką, reiškia jūsų sutikimą su jais.
  3. Jei turite klausimų dėl šios Politikos, norite įgyvendinti savo teises ar atšaukti sutikimą, susisiekite su mumis el. paštu: pagalba@projectme.lt arba paštu: “PS by Kiseliova“, UAB, įmonės kodas 304422685, registracijos adresas Mažojo Kaimelio g. 65, Klaipėda.