Skip to main content

NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

„PS by Kiseliova“, UAB

2023 m. balandžio 28 d. redakcija 

 • Bendrosios sąlygos
 1. UAB PS by Kiseliova, įmonės kodas 304422685, registracijos adresas Mažojo Kaimelio g. 65, Klaipėda (toliau – „Bendrovė) naudojimosi paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato Bendrovės klientams teikiamų online sporto klubo narystės paslaugų reikalavimus ir tvarką.
 2. Taisyklės yra privalomos visiems Klientams, kurie naudojasi Bendrovės Paslaugomis. Pradėti naudotis Paslaugomis leidžiama tik Klientui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir jas patvirtinus.
 3. Šios Taisyklės yra laikomos Paslaugų pirkimo pardavimo sutartimi, kuri yra sudaroma tarp Kliento ir Bendrovės (toliau – Sutartis). Paslaugų įsigijimo metu Klientas patvirtina susipažinęs su Taisyklėmis pažymėdamas prie langelio „Perskaičiau ir sutinku su paslaugų naudojimosi taisyklėmis“. Sutartis įsigalioja nuo Kliento atlikto mokėjimo Bendrovei momento. Su šia Sutartimi Pirkėjas įgyja teisę naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.
 4. Taisyklės yra pateikiamos Bendrovės interneto svetainėje www.projectme.lt (toliau – Svetainė).
 5. Pasikeitus teisės aktams taip pat esant kitiems pagrindams, Bendrovė turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi Klientą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Taisyklių atnaujinimo, šiais būdais: Bendrovės Svetainėje patalpinus aktyvią nuorodą į naujas Taisykles arba išsiuntus pranešimą į Kliento savitarną, el. paštą ar sms žinute. Laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais, jeigu Bendrovės Klientas iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos Bendrovei nepraneša, kad nesutinka su Taisyklių pakeitimais. Jeigu Klientas nesutinka su esminiais Taisyklių pakeitimais, Klientas privalo iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo datos informuoti apie nesutikimą Bendrovę raštu elektroniniu paštu pagalba@projectme.lt. Bendrovės Klientas, nesutinkantis su esminiais Taisyklių pakeitimais, turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka.

SĄVOKOS:

Klientas – tai asmuo, Taisyklėse nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio Narystę, turintis Bendrovės dovanų kuponą ar naudojantis nemokamą bandomąjį prisijungimą.

Paslaugos – Bendrovės teikiamos paslaugos, kurias sudaro online sporto klubo narystė (sporto programa, mitybos programa, prieiga prie medijos, konsultacijos, Klientų susirašinėjimas ir kt.) bei kitos Bendrovės teikiamos paslaugos, už kurias taikomas nustatytas mokestis.

Narystė – tai Kliento įgyta teisė nustatytą laikotarpį naudotis Bendrovės Paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos Narystės tipo.

Svetainė – interneto svetainė https://projectme.lt/, ir mobili programėlė https://app.projectme.lt/#/.

Paskyra – Klientui Svetainėje atlikus registraciją sukurta individuali prieiga per kurią Klientas naudojasi Paslaugomis.

 • Teisė naudotis Paslaugomis
 1. Teisę naudotis Bendrovės Paslaugomis turi asmenys, nustatyta tvarka įsigiję Narystę bei susipažinę su Bendrovės Taisyklėmis ir privatumo politika (toliau – Politika).
 2. Bendrovės Paslaugomis turi teisę naudotis ir nepilnamečiai (14-17 m.) , kai tokio Kliento registracijos metu yra pateiktas pasirašytas tėvų sutikimas (forma pateikta). Pasirašant Sutartį, mokėtojas gali būti tik pilnametis asmuo. Tokiu atveju tėvai / globėjai prisiima visą riziką, susijusią su 14-17 metų amžiaus Kliento sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei.
 3. Bendrovės Paslaugomis negali asmenys nesulaukę 14 m.
 4. Įsigyti Bendrovės Narystę ir naudotis Bendrovės Paslaugomis gali tik Klientai Svetainėje atlikę registraciją ir susikūrę Paskyrą. Klientas registracijos metu prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo. Bendrovė neatsako, jeigu paaiškėja, jog Kliento pateikta informacija yra melaginga ir ar neatitinka tikrovės.
 5. Klientas Paslaugas naudojasi asmeniškai. Klientui yra draudžiama perleisti įsigytą Narystę be Bendrovės rašytinio sutikimo.
 6. Bendrovė sudaro galimybę įsigyti Bendrovės dovanų kuponus. Dovanų kuponų panaudojimo sąlygos nurodomos kupone ar Svetainėje.
 7. Bendrovė Paslaugos teikiamos Klientui, pagal Kliento pateiktą informaciją, pagal jo Narystės tipą. Klientui yra draudžiama platinti bet kokią informaciją, kurią jis gavo iš Bendrovės (pvz. sporto programa, mitybos programa, video, fotografijos ir kt.). Taip pat yra draudžiama bet kokiu būdu kopijuoti ir platinti informaciją kurią Klientas gavo iš Bendrovės Paslaugų teikimo metu.
 8. Draudžiama kopijuoti ir naudoti Bendrovėje Svetainėje pateiktą informaciją, prekių ženklus, logotipus, įskaitant įkeltus dokumentus, Politiką ir Taisykles.
 9. Bendrovė turi teisę be įspėjimo užblokuoti Kliento paskyrą, jeigu Klientas pažeidė šias Taisykles, Bendrovės nurodymus ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 • Narystės užsakymas, sustabdymas ir nutraukimas
 1. Įsigyti Bendrovės Narystę ar dovanų kuponus galima tik Bendrovės Svetainėje. Narystę ar dovanų kuponus gali įsigyti tik Svetainėje Paskyrą susikūręs Klientas.
 2. Susikuriant Kliento Paskyrą, būtina nurodyti savo elektroninį pašto adresą ir susigalvotą unikalų slaptažodį. Klientas privalo saugoti savo slaptažodį bei elektroninio pašto prisijungimo duomenis nuo trečiųjų asmenų. 
 3. Klientui yra griežtai draudžiama perduoti prisijungimus prie savo Paskyros trečiajam asmeniui /asmenims. Bendrovė neatsako, jeigu Klientas atskleidė Paskyros prisijungimo duomenis ir dėl to patyrė žalos.
 4. Klientas įsigyja Narystę, kai padaro pirmą mokėjimą bankine kortele arba pavedimu pagal Bendrovės pateiktą informaciją pasirinktos Narystės apmokėjimui. Klientas atlikęs mokėjimą sutinka, jog kiti mokėjimai būtų automatiškai nuskaitomi kas mėnesį, kol Klientas nenutraukia Narystės arba neinformuoja Bendrovės apie Narystės nutraukimą (pvz. Klientui įsigyjus 1 mėn. narystę, pasibaigus pirmajam mėnesiui narystė automatiškai prasitęsia tokiam pačiam terminui, t.y. dar 1 mėn.).
 5. Bendrovės Narystė užsakoma ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui. Jeigu mokėjimas yra atliekamas mėnesio 5 tąją dieną, kitas mokėjimas bus nuskaitomas kito mėnesio 5 tąją dieną.
 6. Narystės kainos yra nurodomos Sveitainėje. Narystės kaina galioja visą pasirinktos Narystės galiojimo laikotarpį ir negali būti keičiama (pvz. 6 mėn. narystės kaina nekeičiama visą 6 mėn. laikotarpį). 
 7. Apie Narystės kainos pasikeitimą Bendrovė informuoja Klientą siųsdama pranešimus į Kliento savitarną, el. paštą ar sms žinute prieš 10 (dešimt) dienų iki numato Narystės kainos pasikeitimo. 
 8. Klientas turi teisę sustabdyti Narystę nenurodydamas jokių priežasčių. Svetainėje Klientas turi pažymėti langelį – „Laikinai sustabdyti narystę“.
 9. Klientas turi teisę nutraukti Narystę nenurodydamas jokių priežasčių. Svetainėje Klientas turi pažymėti langelį – „Cancel plan“. Apmokėtam Narystės terminui pasibaigus, Narystė pratęsiama nebus.
 10. Bendrovė informuoja, jog pinigai už sumokėtą Narystę nėra grąžinami. Pinigai nėra grąžinami, jeigu Klientas nesinaudojo Paslaugomis. Pinigai nėra grąžinami, jeigu Klientas per nurodytą terminą nepasinaudojo dovanų kuponu.
 • Kliento teisės ir pareigos
 1. Klientai turi teisę įsigyti pasirinktos trukmės Narystę arba dovanų kuponą ar pasinaudoti nemokamu 1 dienos banduomuoju Narystės prisijungimu ir naudotis Bendrovės Paslaugomis.
 2. Klientai turi teisę atsisakyti Paslaugų ar jas sustabdyti Taisyklėse nurodyta tvarka.
 3. Klientai įsipareigoja atsakingai naudotis Bendrovės paslaugomis. Klientai privalo laikytis šių Taisyklių ir kitų Bendrovės nurodymų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
 4. Klientai, turintys sveikatos sutrikimų, privalo patys įsivertinti savo galimybęs naudotis Paslaugomis. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Bendrovė suteikia Klientams galimybę naudotis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio Klientui.
 5. Klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas naudotis Paslaugomis bei pasirinkdamas konkrečias teikiamas Paslaugas.
 6. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t. y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia naudotis Paslaugomis.
 7. Klientas yra atsakingas už žalą, kuri jam gali atsirasti už neteisingų duomenų pateikimą Bendrovei ar prisijungimo duomenų praradimą.
 8. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių naudojantis Paslaugomis, tenka pačiam Klientui.
 • Bendrovės teisės ir pareigos
 1. Bendrovė šiose Taisyklėse nustatyta tvarka turi teisę keisti Narysčių kainas bei Taisyklių nuostatas.
 2. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas sąlygas dėl atskirų Narysčių, platinamų akcijų metų, kurių nėra nurodyta Taisyklėse. Šios sąlygos yra privalomos tik tokias Narystes akcijų metų įsigijusiems Klientams.
 3. Bendrovė turi teisę skelbti akcijas dėl Narysčių.
 4. Bendrovė turi teisę pasiūlyti Klientams naujas paslaugas.
 5. Bendrovė įsipareigoja teikti Paslaugas visą Narystės galiojimo laikotarpį. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti Kliento prieigą prie Sveitainėje teikiamos informacijos ir turinio (pagal Narystės tipą). Bendrovė negarantuoja, jog Paslaugų teikimas bus nepertraukiamas, tačiau Bendrovė imsis visų nuo jos priklausančių objektyvių priemonių, jog Paslaugos būtų prienamos 24/7. Bendrovė negali atsakyti už informacinių technologijų partnerių paslaugas, jeigu bus vykdomi Sveitainės pertvarkymo darbai.
 6. Bendrovė įsipareigoja sustabdyti ir ar nutraukti Kliento Narystę Taisyklėse nustatyta tvarka. 
 7. Bendrovė neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus kai yra Bendrovės tyčia ar didelis neatsargumas.

 

 • Dėl Klientų turinio teikimo Svetainėje
 1. Klientai turi teisę Svetainėje atitinkamos skiltyse teikti savo komentarus ir dalyvauti diskusijose.
 2. Klientai patvirtina, jog yra atsakingi už savo komentarus ir jų turinį. Bendrovė už Klientų komentarus neatsako.
 3. Draudžiama talpinti nesusijusią su tema, įžeidžiančią, siekiant pažeminti, grasinančią, skatinančią neapykantą ir smurtą ar reklaminę informaciją, taip pat informaciją, kurioje patalpinti nevieši asmens duomenys.Tokie komentarai yra trinami be perspėjimo. Duomenys su neteisėtai paskelbtais asmens duomenimis gali būti nuasmeninti. Gavus objektyvių duomenų, kad pateikta informacija melaginga, ji trinama be perspėjimo. Kritika apie asmenis yra saugoma, jei ji reiškiama neįžeidžiant, nesiekiant žeminti ar menkinti, o turint pozityvių tikslų.
 4. Klientai neturi teisės Svetainėje reklamuoti, siūlyti pirkti prekes ir ar paslaugas.
 • Intelektinė nuosavybės teisė
 • Bendrovė informuoja, jog Klientui pateikta informacija (įskaitant bet neapsiribojant sudaryta sporto programa, mitybos programa, filmuota medžiaga, nuotraukos, tekstai, logotipai, domenas ir kt.) yra Bendrovės intelektinė nuosavybė, kurios naudojimas ir platinimas yra draudžiamas.
 • Baigiamosios nuostatos
 1. Šiai Sutarčiai išimtinai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
 2. Bendrovė turi teisę perleisti teises ir pareigas kylančias iš šios Sutarties, be Kliento sutikimo. 
 3. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas ar kita informacija bus laikoma gauta jos faktinio išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu elektroninio laiško išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas darbo dienomis po 17.00 val. (pranešimo ar informacijos gavėjo vietos laiku). Registruotu ar kurjerių paštu siunčiami pranešimai ar kita informacija yra laikomi tinkamai įteiktais, kai yra išsiųsti atitinkamai registruotu ar kurjerių paštu.
 4. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu sprendžiamas derybomis, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt ), užpildyti prašymo formą EGS sistemoje http://ec.europa.eu/odr/ arba tiesiogiai į kompetentingą teismą.